Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet och ansvarsfullt företagande

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är aspekter som är integrerade i K-Fastigheters kunderbjudanden och affärsprocesser. K-Fastigheter kommer att inleda rapportering av koncernens ambitioner och arbete inom ESG-området under första året som noterat bolag. K-Fastigheter har höga ambitioner på att möta dagens och framtidens krav på miljöklassning av arbetsprocesser, byggnation och färdigställda byggnader. Mål och nyckeltal är identifierade och följs upp. Det är viktigt för K-Fastigheter att bevara sin position som ett pålitligt och trovärdigt bolag som skapar värde för alla intressenter. Att vara ett trovärdigt bolag och pålitlig partner omfattar också ett starkt engagemang för att respektera mänskliga rättigheter och tydlig ställning för bra och jämställd arbetsmiljö, cirkulärt byggande och effektivitet i alla processer. K-Fastigheter arbetar aktivt emot korruption och penningtvätt.

FN:s hållbarhetsmål

Alla FN:s 17 hållbarhetsmål är viktiga, men som enskilt bolag har K-Fastigheter inte möjlighet att lösa de utmaningar som FN beskriver som kritiska för att nå en hållbar utveckling. K-Fastigheter kan och vill bidra i de delar där vi bedömer att vi får bäst resultat och bolagets ledning har valt att fokusera på de mål där K-Fastigheter idag kan skapa störst effekt och som är relevanta för bolagets intressenter.

K-Fastigheter omfattas inte av kraven på att upprätta en hållbarhetsrapport avseende verksamhetsåret 2019 men koncernen avser att i årsredovisningen för 2020 inkludera ytterligare information om pågående och planerade aktiviteter inom hållbarhetsområdet för att möta kraven i årsredovisningslagen.

De områden som bedömts vara mest relevanta utifrån såväl intressenternas som K-Fastigheters perspektiv är efterlevnad av lagar och bestämmelser inklusive regelverken för korrekt marknadskommunikation och antikorruption, kundnöjdhet, medarbetarnas anställningsvillkor samt energianvändning.

Läs gärna mer i vår årsredovisning 2019, sidorna 124-127. (K-Fast Holding AB_ÅR2019 – Hållbarhet o värdeskapande)

Kontakt

För mer information om Hållbarhet, kontakta ir@k-fastigheter.se

Kontakt